Dokument

Järsnäs motions- och gymnastikklubb beslutade när föreningen bildades 1986 att följa Riksidrottsförbundets (RF) normalstadgar. När RF uppdaterar stadgarna, vilket sker med jämna mellanrum, följer de föreningar som antagit stadgarna med per automatik i detta. Järsnäs MGK, kompletterade stadgarna med bland annat antalet styrelseledamöter, suppleanter och ledamöter i valberedningen i februari 2024. Sådana kompletteringar ansvarar föreningen själv för och sker när behov uppstår. 

Stadgar

Avtal hyra lokal

Regler Järsnäs gym

Årsberättelser

Protokoll årsmöte

Tillägg till årsmötesprotokollet: För arbete i valberedningen avtackades Kerstin Larsson och Malin Sandgren.