Nytt gym

Vid årsmötet i februari togs ett enhälligt beslut om att starta en förstudie för ett nytt gym i Järsnäs. Målet är att öka tillgängligheten så att alla, oavsett fysisk status, ska kunna erbjudas möjligheten att gymma. Vi vill noga betona att resultatet av förstudien inte innebär att det per automatik blir ett JA till en byggnation av ett nytt gym. Därför ska förväntningarna hållas på en rimlig nivå. Vid ett NEJ kommer det arbete som lagts ned dokumenteras och sparas för framtiden.

Styrgrupp

Föreningens styrelse är styrgrupp för satsningen nytt gym. Det är styrelsen som tar beslut på de underlag som arbetsgruppen lämnar som förslag.

Arbetsgrupp

En arbetsgrupp med tio medlemmar har startat arbetet med förstudien. De frågor som gruppen arbetar med under våren 2024 är bland annat markfrågan, bygglov, finansiering och drift. Tanken är att ett nytt gym ska placeras i anslutning till nuvarande Järsnäshallen.

Referensgrupp

För att genomföra förstudien fullt ut behöver vi starta en referensgrupp. Gruppen ska bestå av ungdomar 12-25 år, seniorer 65+ och personer med funktionsvariationer (alla åldrar). Vi har fått in ett antal intresserade till referensgruppen men behöver flera och då främst tjejer samt deltagare med funktionsvariationer. Gruppen kommer att träffas vid ett antal tillfällen för att ha en dialog om vilka behov och önskemål som vi behöver ta hänsyn till i ett nytt gym. Vill du vara med i referensgruppen ska du anmäla dig till : info@jarsnasmgk.se